Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky1. Základní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, tedy vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi těmito stranami, kdy na jedné straně – jako prodávající a provozovatel e-shopu je Stimax International, s.r.o. se sídlem v Teplicích, Emilie Dvořákové 546/7, PSČ 415 01, IČO: 26780763, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 31283 C a na straně druhé kupující.
Kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Kupující odesláním své objednávky souhlasí s obchodními podmínkami společnosti Stimax International, s.r.o.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva:

smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, upravená v občanském zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající

Prodávající:

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo prodává kupujícímu výrobky dle kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitel:

fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Kupující, který není spotřebitel:

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

 

3. Uzavření Kupní smlouvy

Veškeré objednávky učiněné kupujícím-spotřebitelem prostřednictvím webových stránek www.stimax.cz jsou provozovatelem e-shopu považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami elektronického obchodu www.stimax.cz, že jim porozuměl a že souhlasí bez výhrady s jejich zněním.

Poté, co zákazník odešle objednávku, systém vygeneruje automatickou odpověď, že mu objednávku potvrdíme nejpozději následující pracovní den od jejího obdržení. Jakmile objednávku zpracujeme, zašleme zákazníkovi potvrzení objednávky. Poté je objednávka expedována. Zákazník je o celém procesu vždy informován (prodávajícím a přepravní společností).
V případě jakékoliv nejasnosti, kontaktujeme zákazníka telefonicky.

Pokud se jedná o objednávku zboží, které běžně nedržíme skladem nebo se jedná o objednávku zboží na zakázku, požadujeme nejdříve uhrazení ZÁLOHOVÉ FAKTURY. Po jejím uhrazení a připsání platby na náš účet, zboží objednáváme. Zde je nutné počítat s tím, že se doba dodání může prodloužit. O všech krocích zákazníka informujeme e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, zda bude požadovat UHRAZENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY i v jiných obchodních případech.

V případě, že si zákazník objedná více položek a skladem je pouze část, vždy zákazníka informujeme a domluvíme se, zda balíček zašleme, až bude kompletní anebo mu chybějící zboží dopošleme. V každém případě se snažíme najít nejlepší a nejlevnější řešení pro zákazníka.

 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

4. Storno objednávky

Pokud se spotřebitel rozhodne zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na kupní smlouvu, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil prodávajícímu neprodleně telefonicky nebo e-mailem, nejlépe do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi.

Pro prodávajícího je kupní smlouva vždy závazná.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována
dle platného zákona o Archivnictví a spisové službě
č. 499/2004 Sb.

 

5. Dodací podmínky

Standardní termíny dodání, pokud je zboží skladem, jsou do 5 pracovních dní. V případě zvýšené poptávky se mohou termíny dodání mírně prodloužit nebo naopak v době snížené poptávky zkrátit. Zejména u oděvního sortimentu je třeba počítat s možností určitých výkyvů v dodacích lhůtách, které jsou dány sezónností prodeje zboží a aktuálním náporem na výrobní dílny nebo i aktuální dostupností značkových materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, na světových trzích.
V e-mailu s potvrzením o přijetí objednávky vás budeme vždy informovat o aktuálním termínu dodání. Bude-li z jakýchkoliv důvodů potvrzená dodací lhůta výrazně prodloužena, budeme vás o tom neprodleně informovat, včetně důvodu prodloužení dodací lhůty a zároveň budeme činit kroky k rychlé nápravě vzniklého stavu.

 

6. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

V souladu s ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů, dle § 1829 má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

V takovém případě je zákazník povinen naši společnost Stimax International, s.r.o. se sídlem v Teplicích, Emilie Dvořákové 546/7, PSČ 415 01, IČO: 26780763, o uplatnění tohoto práva informovat, dále je povinen doručit na vlastní náklad zpět na naši adresu předmět koupě, a to v nepoužitém a nepoškozeném stavu.

 

Od smlouvy nelze odstoupit v případě kupujícího, který není spotřebitelem
 

FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE
 

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

7. Vrácení kupní ceny

Po obdržení zboží zkontrolujeme jeho stav a v případě splnění zákonných podmínek vrátíme spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od něho na základě smlouvy přijali.
Spotřebitel má nárok, aby mu prodávající vrátil peníze formou, jakou bylo zboží zaplaceno (např. pokud spotřebitel platil prostřednictvím bankovního převodu, odešleme mu peníze zpět na tento účet).

Prodávající má možnost vrátit kupní cenu i jiným než přijatým způsobem, ale pouze tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Pokud spotřebitel zvolil dražší způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 8. Práva z vadného plnění

 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 • Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 • Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 • Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

 

STIMAX International, s.r.o., Hasičské obchodní centrum, Emilie Dvořákové 546/7 415 01 Teplice

 

STIMAX International, s.r.o., Hasičské obchodní centrum, Plynárenská 225 400 10 Ústí nad Labem

Po obdržení vadné věci, kterou zákazník donese osobně na prodejnu, je vystaven reklamační formulář ihned. V případě zaslání vadné věci poštou, informujeme zákazníka o přijetí reklamace na jeho email v nejbližší možné době, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Na vyřízení reklamace máme ze zákona 30 dnů od uplatnění reklamace.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE
 

 

Právo z vadného plnění se neuplatňuje:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,


b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,


c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo


d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

9. Platební podmínky

 
 • Zálohová faktura
 • Bankovní převod
 • Hotově na prodejnách
 • Platebními kartami (EUROCARD/MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS) na prodejně v Teplicích
 • Dobírka
 • Online platební kartou

Bližší informace naleznete v sekci MOŽNOSTI PLATBY

 

10. Doprava

Česká pošta BALÍK DO RUKY

 • cena za dopravu 190 Kč
 • balík je doručen po celé ČR do 2 pracovních dnů
 • avizace balíků adresátům (telefonicky, nebo emailem) v den podání, v případě nezastižení adresáta, 2-3 dny před koncem úložní doby
 • možnost sledování zásilky online ZDE 
 • v případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližší ukládací poště
 • doba doručení ve všední dny je mezi 8:0016:00 hodinou
 • možnost prodloužení doby uložení na poště
 • v lokalitě krajských měst je doba doručení mezi 8:0014:00 hodinou a 13:00-19:00 hodinou
 • v případě, že rozbalíte zásilku a její obsah bude poškozený, prosím, ihned kontaktujte zákaznickou linku České pošty            +420 840 111 244 a také naši prodejnu +420 472 714 017, info@stimax.cz

 

Přepravní společnost GLS

 • cena dopravy je 121 Kč
 • balík je doručen do 2 pracovních dnů
 • online sledování zásilky ZDE 
 • v den doručení Vám dorazí sms s předpokládaným časem dodání a kontaktem na řidiče
 • v případě, že rozbalíte zásilku a její obsah bude poškozený, prosím, ihned kontaktujte zákaznickou linku společnosti GLS    +420 840 123 456 a také naši prodejnu +420 472 714 017, info@stimax.cz
 
Doprava mimo ČR bude kalkulována individuálně.

 

11. Ochrana osobních údajů

Společnost Stimax International, s.r.o na straně prodávajícího je zpracovatelem, správcem osobních údajů. Veškeré informace, které nám pro účely uskutečnění obchodní transakce poskytnete, využijeme výhradně k realizaci obchodního případu, kterého se ho týkají. Vaše osobní údaje neposkytneme vědomě třetím osobám zdarma ani za úplatu a zároveň tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu využity k našim marketingovým účelům (informace o slevách, předváděcích akcích apod).

Bližší informace naleznete v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

12. Věrnostní program

Prodávající poskytuje svým zákazníkům možnost založení zákaznického účtu, kde mohou získat nejen zajímavé slevy na produkty, ale také zde mohou svůj účet spravovat a mohou si tak kdykoliv sami upravit své osobní údaje. Mohou si zde zvolit, zda chtějí zasílat marketingová oznámení apod. 
VÍCE O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

 

13. Dárkové poukazy

Na našem e-shopu nebo na prodejnách si můžete zakoupit dárkové poukazy.
Více informací v sekci DÁRKOVÉ POUKAZY

 

14. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě výpadku pak do 48 hodin.

 

15. Elektronická a papírová fakturace

Při objednávce přes e-shop je zákazníkovi vystavena elektronická faktura a poté zaslána emailem.
Elektronickou fakturu Vám kdykoliv na vyžádání zašleme emailem.
Při objednávce na prodejně je zákazníkovi vystavena faktura v papírové podobě.


 

16. Závěrečné ujednání

Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet) pro realizaci samotné objednávky nese vždy kupující.
Práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou všeobecnými obchodními podmínkami blíže upraveny, se řídí platnou legislativou českého právního řádu.
Případné změny, odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran.
Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat.

V případě, že dojde mezi spotřebitelem a společností Stimax International, s.r.o. ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Stimax International, s.r.o vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2019.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ ZDE

 

 

© 2012 - 2019 Stimax internetional s.r.o.